سیستم پیجینگ

اتمام موجودی WALL MOUNT IP TERMINAL-NWIP60
اتمام موجودی IP Remote Control PanelIP Remote Control Panel
ANTENNA-SYSTEM-MEDIA-WS82F
اتمام موجودی IP CABINET LOUDSPEAKER-NIPW10
اتمام موجودی DECORATIVE-LOUDSPEAKER-CHAIRMAN-PG503BDECORATIVE-LOUDSPEAKER-CHAIRMAN-PG503B
COLUMN-LOUDSPEAKER-FAV-S20COLUMN-LOUDSPEAKER-FAV-S20
1،400،000 تومان
COLUMN-LOUDSPEAKER-FAV-S40COLUMN-LOUDSPEAKER-FAV-S40
2،200،000 تومان
اتمام موجودی DECORATIVE-LOUDSPEAKER-HOTSOUND-HSB3WPPDECORATIVE-LOUDSPEAKER-HOTSOUND-HSB3WPP
اتمام موجودی IP COLUMN LOUDSPEAKER-NIPC40
اتمام موجودی COLUMN LOUDSPEAKER-MAZDAK-5WCOLUMN LOUDSPEAKER-MAZDAK-5W
اتمام موجودی COLUMN LOUDSPEAKER-MAZDAK-20WCOLUMN LOUDSPEAKER-MAZDAK-20W
اتمام موجودی COLUMN-LOUDSPEAKER-MAZDAK-MSH930COLUMN-LOUDSPEAKER-MAZDAK-MSH930
ANTENNA AMPLIFIER-MEDIA-RFAMP
اتمام موجودی SPEAKER SELECTOR-MAZDAK
اتمام موجودی IP PA SYSTEM
PROFESSION-AUDIO-SYSTEM-MEDIA-WE--7000TPROFESSION-AUDIO-SYSTEM-MEDIA-WE--7000T
14،000،000 تومان
اتمام موجودی MICROPHINE-IP CALL STATION-NDIPCS
اتمام موجودی MICROPHONE-GOOSENECK-MEDIAMC231
MEDIA-HORN-ACTIVE MEDIA-HORN-ACTIVE
9،980،000 تومان
اتمام موجودی LOUDSPEAKER-HORN-VOLT-MEDIA LOUDSPEAKER-HORN-VOLT-MEDIA
اتمام موجودی LOUDSPEAKER-HORN-OHM-FAVLOUDSPEAKER-HORN-OHM-FAV
اتمام موجودی POWER DISTRIBUTION PANEL-MAZDAKPOWER DISTRIBUTION PANEL-MAZDAK
اتمام موجودی تصویری قرار داده نشده است واحد رادیو ضبط و پخش CD USB مزدک مدل MRC-300
اتمام موجودی MONITOR PANEL-MAZDAK
صفحه 1 از 2